Đây là lịch phỏng vấn visa Định cư  Mỹ tháng 8/2020 chính phủ Mỹ dùng để cập nhật lịch phỏng vấn visa tất cả các diện định cư Mỹ.

Lịch phỏng vấn visa Định cư Mỹ tháng 8/2020
DIỆN 7/2020 8/2020
THAY ĐỔI
(tuần)
THỜI GIAN CHỜ
(yy/mm/ww)
F1  08/07/2014 15/08/2014 tăng 5 tuần 07 11 02
F2A “giải quyết liền” “giải quyết liền” tăng 4 tuần 00 00 00
F2B 01/05/2015 08/06/2015 tăng 5 tuần 05 01 03
F3 08/05/2008 01/06/2008 tăng 3 tuần 12 02 00
F4 22/08/2006 08/09/2006 tăng 2 tuần 13 10 03
EB3 15/04/2018 01/04/2019 tăng 50 tuần 01 04 00

Share on