Đây là lịch phỏng vấn visa Định cư  Mỹ tháng 2/2020 chính phủ Mỹ dùng để cập nhật lịch phỏng vấn visa tất cả các diện định cư Mỹ.

Lịch phỏng vấn visa Định cư Mỹ tháng 2/2020
DIỆN 1/2020 2/2020
THAY ĐỔI
(tuần)
THỜI GIAN CHỜ
(yy/mm/ww)
F1  15/07/2013 22/08/2013 tăng 5 tuần 06 05 02
F2A “giải quyết liền” “giải quyết liền” tăng 4 tuần 00 00 00
F2B 08/08/2014 22/08/2014 tăng 2 tuần 05 05 01
F3 15/11/2007 22/11/2007 tăng 1 tuần 12 02 01
F4 01/02/2007 01/07/2006 giảm 28 tuần 13 07 00
EB3 “giải quyết liền” “giải quyết liền” tăng 4 tuần 00 00 00

Share on