Lịch cấp thẻ xanh Mỹ diện EB3 cho những người nộp đơn I-485 tại Mỹ. Sở di trú Mỹ chỉ cung cấp một ngày chung cho tất cả các diện về VIỆC LÀM (Employment-Based) tại Mỹ, bao gồm: EB1, EB2, và EB3.

Lịch cấp thẻ xanh Mỹ diện EB3 12/2019
Văn phòng Ngày giải quyết Thời gian chờ (tháng)
CSC 17/01/2016 9 – 47.5
NSC 24/03/2018 9 – 21.5
TSC 25/03/2018 9 – 21.5

Share on