Category: Diện EB3 (page 1 of 3)

Lịch phỏng vấn visa Định cư Mỹ tháng 8/2020

Đây là lịch phỏng vấn visa Định cư  Mỹ tháng 8/2020 chính phủ Mỹ dùng để cập nhật lịch phỏng vấn visa tất cả các diện định cư Mỹ.

Lịch phỏng vấn visa Định cư Mỹ tháng 8/2020
DIỆN 7/2020 8/2020
THAY ĐỔI
(tuần)
THỜI GIAN CHỜ
(yy/mm/ww)
F1  08/07/2014 15/08/2014 tăng 5 tuần 07 11 02
F2A “giải quyết liền” “giải quyết liền” tăng 4 tuần 00 00 00
F2B 01/05/2015 08/06/2015 tăng 5 tuần 05 01 03
F3 08/05/2008 01/06/2008 tăng 3 tuần 12 02 00
F4 22/08/2006 08/09/2006 tăng 2 tuần 13 10 03
EB3 15/04/2018 01/04/2019 tăng 50 tuần 01 04 00

Lịch phỏng vấn visa Định cư Mỹ tháng 2/2020

Đây là lịch phỏng vấn visa Định cư  Mỹ tháng 2/2020 chính phủ Mỹ dùng để cập nhật lịch phỏng vấn visa tất cả các diện định cư Mỹ.

Lịch phỏng vấn visa Định cư Mỹ tháng 2/2020
DIỆN 1/2020 2/2020
THAY ĐỔI
(tuần)
THỜI GIAN CHỜ
(yy/mm/ww)
F1  15/07/2013 22/08/2013 tăng 5 tuần 06 05 02
F2A “giải quyết liền” “giải quyết liền” tăng 4 tuần 00 00 00
F2B 08/08/2014 22/08/2014 tăng 2 tuần 05 05 01
F3 15/11/2007 22/11/2007 tăng 1 tuần 12 02 01
F4 01/02/2007 01/07/2006 giảm 28 tuần 13 07 00
EB3 “giải quyết liền” “giải quyết liền” tăng 4 tuần 00 00 00

Lịch cấp thẻ xanh Mỹ diện EB3 tháng 12/2020

Lịch cấp thẻ xanh Mỹ diện EB3 cho những người nộp đơn I-485 tại Mỹ. Sở di trú Mỹ chỉ cung cấp một ngày chung cho tất cả các diện về VIỆC LÀM (Employment-Based) tại Mỹ, bao gồm: EB1, EB2, và EB3.

Lịch cấp thẻ xanh Mỹ diện EB3 12/2019
Văn phòng Ngày giải quyết Thời gian chờ (tháng)
CSC 17/01/2016 9 – 47.5
NSC 24/03/2018 9 – 21.5
TSC 25/03/2018 9 – 21.5

Lịch phỏng vấn visa Định cư Mỹ tháng 1/2020

Đây là lịch phỏng vấn visa Định cư  Mỹ tháng 1/2020 chính phủ Mỹ dùng để cập nhật lịch phỏng vấn visa tất cả các diện định cư Mỹ.

Lịch phỏng vấn visa Định cư Mỹ tháng 1/2020
DIỆN 12/2019 1/2020
THAY ĐỔI
(tuần)
THỜI GIAN CHỜ
(yy/mm/ww)
F1  15/05/2013 15/07/2013 tăng 8 tuần 06 05 03
F2A “giải quyết liền” “giải quyết liền” tăng 4 tuần 00 00 00
F2B 08/08/2014 08/08/2014 tăng 0 tuần 05 04 03
F3 08/11/2007 15/11/2007 tăng 1 tuần 12 01 02
F4 01/02/2007 01/02/2007 tăng 0 tuần 12 11 00
EB3 “giải quyết liền” “giải quyết liền” tăng 4 tuần 00 00 00

Lịch cấp thẻ xanh diện EB3 tháng 11/2019

Lịch cấp thẻ xanh diện EB3 cho những người nộp đơn I-485 tại Mỹ. Sở di trú Mỹ chỉ cung cấp một ngày chung cho tất cả các diện về VIỆC LÀM (Employment-Based) tại Mỹ, bao gồm: EB1, EB2, và EB3.

Lịch cấp thẻ xanh diện EB3 11/2019
Văn phòng Ngày giải quyết Thời gian chờ (tháng)
CSC 26/01/2016 10 – 47
NSC 24/04/2018 10 – 20
TSC 24/04/2018 10 – 20

Lịch phỏng vấn visa Định cư Mỹ tháng 12/2019

Đây là lịch phỏng vấn visa Định cư  Mỹ tháng 12/2019 chính phủ Mỹ dùng để cập nhật lịch phỏng vấn visa tất cả các diện định cư Mỹ.

Lịch phỏng vấn visa Định cư Mỹ tháng 12/2019
DIỆN 11/2019 12/2019
THAY ĐỔI
(tuần)
THỜI GIAN CHỜ
(yy/mm/ww)
F1 01/03/2013 15/05/2013 tăng 8 tuần 06 06 03
F2A “giải quyết liền” “giải quyết liền” tăng 4 tuần 00 00 00
F2B 08/07/2014 08/08/2014 tăng 4 tuần 05 03 03
F3 15/10/2007 08/11/2007 tăng 3 tuần 12 00 03
F4 01/01/2007 01/02/2007 tăng 4 tuần 12 10 00
EB3 “giải quyết liền” “giải quyết liền” tăng 4 tuần 00 00 00

Lịch cấp thẻ xanh diện EB3 tháng 10/2019

Lịch cấp thẻ xanh diện EB3 cho những người nộp đơn I-485 tại Mỹ. Sở di trú Mỹ chỉ cung cấp một ngày chung cho tất cả các diện về VIỆC LÀM (Employment-Based) tại Mỹ, bao gồm: EB1, EB2, và EB3.

Lịch cấp thẻ xanh diện EB3 10/2019
Văn phòng Ngày giải quyết Thời gian chờ (tháng)
CSC 16/02/2016 11.5 – 45
NSC 24/04/2016 22 – 42.5
TSC 06/07/2016 11 – 40

 

 

Lịch visa tháng 11/2019

Đây là lịch visa tháng 11/2019 chính phủ Mỹ dùng để cập nhật lịch phỏng vấn visa tất cả các diện định cư Mỹ.

Lịch Visa Tháng 11/2019
DIỆN 10/2019 11/2019
THAY ĐỔI
(tuần)
THỜI GIAN CHỜ
(yy/mm/ww)
F1 15/01/2013 01/03/2013 tăng 6 tuần 06 08 01
F2A “giải quyết liền” “giải quyết liền” tăng 4 tuần 00 00 00
F2B 01/06/2014 08/07/2014 tăng 5 tuần 05 03 03
F3 15/09/2007 15/10/2007 tăng 4 tuần 12 00 02
F4 22/11/2006 01/01/2007 tăng 5 tuần 12 10 00
EB3 “giải quyết liền” “giải quyết liền” tăng 4 tuần 00 00 00


 
 

Lịch visa tháng 10/2019

Đây là lịch visa tháng 10/2019 chính phủ Mỹ dùng để cập nhật lịch phỏng vấn visa tất cả các diện định cư Mỹ.

Lịch Visa Tháng 10/2019
DIỆN 9/2019 10/2019
THAY ĐỔI
(tuần)
THỜI GIAN CHỜ
(yy/mm/ww)
F1 01/01/2013 15/01/2013 tăng 2 tuần 06 08 03
F2A “giải quyết liền” “giải quyết liền” tăng 4 tuần 00 00 00
F2B 01/06/2014 01/06/2014 không tăng 05 14 00
F3 01/09/2007 15/09/2007 tăng 2 tuần 12 00 02
F4 01/11/2006 22/11/2006 tăng 2 tuần 12 10 01
EB3 01/07/2016 “giải quyết liền” tăng 169 tuần 00 00 00


 
 

Lịch cấp thẻ xanh diện EB3 tháng 9/2019

The USCIS Processing Time chart shows latest I-485 forms of EB3 Application processed at Service Centers.

Lịch cấp thẻ xanh diện EB3 9/2019
Văn phòng Ngày giải quyết Thời gian chờ (tháng)
CSC 28/01/2016 10.5 – 44
NSC 03/05/2016 22 – 41
TSC 19/09/2017 10.5 – 24

 
 

Older posts

Copyright © 2021 American Landing, All rights reserved

Up ↑